Informatie

Op deze pagina bevindt zich uitgebreide informatie over het jongerenkoor

Algemene informatie

Op deze pagina vind je informatie over het jongerenkoor. We willen hier onder meer het verlangen delen wat we voor ogen hebben in het samen zingen van Bijbelse liederen.

We willen een toegankelijk en serieus jongerenkoor zijn waar we met elkaar bezig willen zijn met de woorden van onze Heere Jezus Christus vanuit de Bijbel, waar de muziek die we zingen op gegrond is. De sfeer op het koor is goed en met elkaar zijn we dienend bezig met het bereiken van mensenharten met woorden van verootmoediging, dank en lof aan onze God.

Als je lid wilt worden om professionele muziek te maken en geen verlangen hebt om jezelf dienend op te stellen heeft het onze voorkeur om je niet aan te melden. Meld jezelf alleen aan als je achter het doel en de identiteit van het koor staat. De leeftijd die geldt voor leden van het koor is 15 tot 35 jaar.

Het reglement van het koor (lees het hier) geeft duidelijk de identiteit en grondslag weer van het koor en de liederen die we zingen.

Repetities

De repetities vinden ongeveer eens in de drie weken op dinsdagavond plaats in de kerkzaal van PKN-gemeente De Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein. Uiteraard moet er tijdens de repetities hard gewerkt worden! Wij vinden het echter ook belangrijk dat de onderlinge ontmoeting niet vergeten wordt. Daarom zorgen we dat de repetities gezellig zijn en dat er onder andere in de pauze ruimte is voor onderling contact. Tijdens de repetities zal er aandacht worden besteedt aan de muziek en de teksten die we zingen en uiteindelijk met het koor op mensen over brengen. De repetities starten normaliter om 19.30 uur en duren ongeveer tot 21.30 uur.

Identiteit

Als koor hopen we met de muziek die we zingen een middel te zijn om gezamenlijk, maar ook individueel de Heere de grootste eer te bewijzen. Het koor is niet opgericht om financieel gewin te behalen, maar we hopen mensenharten te bereiken met woorden van verootmoediging, dank en lof aan onze God. De belangrijkste drijfveer die wij van onze leden vragen is niet het mooi of indrukwekkend zingen. We vinden het belangrijker dat onze leden God de eer willen geven en persoonlijk geraakt en gesterkt mogen worden door de liederen die we zingen, ook op de repetities. Dit komt er op neer dat we als koor dienend willen zingen en niet commercieel of professioneel bezig willen zijn.

Een nieuw lied

In de naam van het koor zit een boodschap. Een nieuw lied wijst in de bijbel naar Gods verlossingswerk, naar Gods plan dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Enerzijds herdenken we in liederen het verleden, de schepping, de zondeval waardoor alles verbroken is en daartegenover Gods reddende handelen met zijn volk en Zijn machtige daden en wonderen. Sinds de komst van Christus komt daar zijn vleeswording bij. God is mens geworden en heeft door het lijden heen ons redding gebracht van de zonde. Sinds Pinksteren mogen we ook weten en ervaren dat Hij door de Geest in ons komt wonen en Zijn werk door ons heen wil doen. Een nieuw lied is anderzijds ook uitzien naar de komende verlossing. Het herstel van de schepping die nu nog zucht en in barensnood is. De verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is het lied van het hemelse koninkrijk waar we nu al deel van mogen zijn als we in Christus zijn, maar dat ook nog in volheid gaat komen. Van al deze dingen mogen wij zingen door middel van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Repertoire

De muziek die uitgekozen en gezongen wordt door het koor is gebaseerd op en in overeenstemming met het heilige Woord van God. De boodschap van de Bijbel vinden we samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid. De kern van deze boodschap bevat de verdoemelijke staat waarin de mens na de zondeval leeft, maar eveneens de redding van deze verdoemenis door het geloof in Gods Zoon, Jezus Christus. Uiteindelijk moet de kernboodschap van alle gezongen liederen bij elkaar overeenkomen met de kernboodschap van Gods Woord en daarmee met de Drie Formulieren van Enigheid. Daarnaast houden we in het kiezen van de liederen rekening met de achtergrond van het lied, de taal (we zingen in de regel Nederlandse liederen) en de vorm waarin het uitgevoerd dient te worden. De precieze richtlijnen met betrekking tot de te zingen liederen zijn als bijlage te vinden bij het reglement. Onderstaand vind je een globaal overzicht van liederen uit ons repertoire:

Psalmen

 • Psalm 42
 • Psalm 43
 • Psalm 46
 • Psalm 116
 • En andere

 

Anderstalige liederen

 • Gehe nicht vorbei, o Heiland
 • I surrender All
 • To God be the glory
 • Wie schnell vergeht die Zeit

 

Nederlandse liederen

 • Alle roem is uitgesloten
 • Als ik het wond're kruis aanschouw
 • De Avondzang
 • Beveel gerust uw wegen
 • Blijf bij mij Heer'
 • De kerk van alle tijden
 • Heer', wees mijn Gids
 • Heerlijk wordt van U gesproken
 • Ik weet niet waarom Gods genâ
 • Nader, nog nader, U meer nabij
 • Neem mijn leven, laat het, Heer'
 • Rust mijn ziel, uw God is koning
 • Vaste Rots van mijn behoud

 

Partnerorganisatie

Als koor werken we bij voorkeur samen met een partnerorganisatie. Het koor en de partner kunnen elkaar dienen, met name in samenwerking rondom uitvoeringen en/of acties. De partner is een organisatie die zich inzet voor de medemens in Nederland en/of daarbuiten en hierbij het woord van God leidend laat zijn. Vanuit de partnerorganisatie wordt iemand gevraagd een positie binnen het bestuur in te nemen waarin hij of zij een meedenkende rol heeft. Daarnaast zal de partnerorganisatie worden gevraagd om een actieve rol te spelen bij eventuele uitvoeringen, bijvoorbeeld door het houden van een lezing of meditatie. Momenteel hebben we een goede partnerrelatie met stichting Friedensstimme. Zij ondersteunen ons en alle winst die een concert of andere activiteit mogelijk opbrengt komt ten goede aan Friedensstimme. De stichting ondersteunt het werk van zendelingen in de voormalige Sovjet-Unie. Meer informatie over de stichting is te vinden op hun website www.friedensstimme.nl.

Bestuur

Om de zaken van het koor te behartigen is er een bestuur gekozen. Deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden. Zoals in het reglement vastgelegd zal er altijd iemand vanuit de partnerorganisatie vertegenwoordigd zijn in het bestuur. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • Voorzitter: Joël Keijzer
 • Secretaris: Willem van den Bosch
 • Penningmeester: Justin Vonk
 • Algemeen bestuurslid: Lianne Weerheim (Vertegenwoordiger vanuit Friedensstimme)
 • Algemeen bestuurslid: Stefan Vonk

Contributie

Als koor vinden we het belangrijk om toegankelijk te zijn en dat uit zich in een niet al te hoge contributie. Deze is vastgesteld op 50 euro per jaar. Dit geld wordt vooral besteed aan de kosten voor de huur van de repetitielocatie. Niet inbegrepen is het drinken dat je nuttigt tijdens de repetitieavonden en het vervoer naar de repetities en concerten. Het bedrag van 50 euro dient voldaan te worden zodra je lidmaatschap van het koor is verwerkt en daarna aan het begin van elk seizoen.

Dirigent

De dirigent van het koor is Stefan Vonk. Omdat we een toegankelijk koor willen zijn en het past het bij onze identiteit hebben we voor een dirigent uit eigen gelederen gekozen. Dit geeft meer zekerheid over de instandhouding van de identiteit van het koor. Stefan heeft een aantal jaar orgel-, piano- en zanglessen gevolgd. Daarnaast heeft hij de koordirectiecursus van de BZGG afgerond.

Begeleiders

Het koor zal tijdens concerten muzikaal worden begeleid door in ieder geval de piano en/of het orgel. Daarnaast zullen er op de concerten mogelijk andere instrumenten als trompet, viool of dwarsfluit zorgen voor een verdere muzikale omlijsting.

Ten slotte

"Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filipenzen 4 vers 6)

"Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid." (Openbaringen 5 vers 13b)